Vedtekter HK-Klubben Webhelp Fredrikstad

§ 1 – KLUBBENS NAVN
Klubbens navn er HK-KLUBBEN WEBHELP
FREDRIKSTAD og ble stiftet 09.12.2015

§ 2 – FORMÅL
HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD er en sammenslutning av HK-medlemmene i bedriften. Formålet er å ivareta medlemmenes interesser så effektivt som mulig. Gjennom klubben samordnes medlemmenes interesser på en demokratisk måte.

§ 3 – JURIDISK ENHET
Klubben er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 – MEDLEMMER
Alle medlemmer av HK, som er ansatt ved Webhelp Norway avdeling Fredrikstad regnes som medlem av HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD.

§ 5 – STEMMERETT OG VALGBARHET
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Øvrige medlemmer av HK vil kunne møte, men uten tale- eller forslagsrett, med mindre møtet bestemmer annet. Gjester vil uansett ikke ha stemmerett.

§ 6 – KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales etterskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 – TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 – ÅRSMØTE
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år, normalt før 1. mars. Årsmøte behandler styrets beretning, arbeidsplan, budsjett, regnskap, innkomne forslag samt foretar valg av klubbstyre og valgkomité.

Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og alle medlemmer på møtetidspunktet har møterett. Fristen for å levere forslag til årsmøtet er 1 uke før. Dette må opplyses i innkallingen. Forslag som ikke er innkommet styret inne fristen, kan ikke forlanges behandlet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere gjester.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Møteleder velges av årsmøtet.

Alle saker avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet.

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3⁄4 av de fremmøtte krevet det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 9 – STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Personvalg foregår skriftling dersom det er flere kandidater. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen, annet vil regnes som ikke avgitt stemme.

§ 10 – ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtet behandler følgende:

 1. Beretning
 2. Regnskap
 3. Innkomne forslag
 4. Arbeidsplan
 5. Lokal kontigent
 6. Budsjett
 7. Valg
  • Klubbleder
  • Nestleder i klubben
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Advelingsrepresentanter
  • Eventuelle vara
   Klubbstyremedlem(mer)
  • Eventuelle verneombud
  • Valgkomité

Leder og nestleder velges for 2 (to) år av gangen, men ikke samme år. Eventuelt verneombud velges for 2 (to) år av gangen. Øvrige velges for 1 (ett) år om gangen.

En avdeling avgrenses av hvilken klient man tilhører. Dersom ønsket av medlemmer vil en avdeling også kunne avgrenses av rolle, f.eks Team Manager.

Styret avgjør hvilken avdeling medlemmet tilhører, ved uenighet, vil spørsmål om tilhørighet kunne løftes opp til årsmøtet.

Avdelingens størrelse vil avgjøre hvor mange avdelingsrepresentanter avdelingen har. Over 10 medlemmer gir 1 (én) avdelingsrepresentant. Over 50 medlemmer gir 2 (to) avdelingsrepresentanter.

Antallet avdelingsrepresentanter regnes utfra antallet medlemmer 31. desember året før. Medlemmer kan kun tilhøre en avdeling samtidig.

§ 11 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når flertallet av styret eller minst 25% av medlemmene krever det. Slikt årsmøte innkalles med 4 dagers varsel, og kan bare behandle saker som var foranledningen til innkallingen.

§ 12 – KLUBBSTYRET
Klubben ledes av klubbstyret. Klubbstyret består av klubbleder, nestleder, sekretær, kasserer og avdelingsrepresentant(er).

Styret er vedtaksført når halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.

Klubbstyret skal:

 • Iverksette års- og medlemsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere klubben utad.
 • Klubbstyret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av klubbstyrets medlemmer forlanger det.


Styret leder klubben i samsvar med klubbens vedtekter og vedtak. Og representerer klubben ovenfor bedriftsledelsen, avdelingen, regionen samt forbundet forøvrig.

Styret har ansvaret for gjennomføringen av uravstemningen i forbindelse med tariffoppgjørene, ved å sørge for at avstemningen foregår etter de fastsatte regler og sikre at alle som har stemmerett får anledning til å stemme.

Klubbens signatur tegnes av minst 2 (to) av klubbstyrets medlemmer i felleskap.

Klubbstyret skal snarest, og innen 14 dager etter årsmøtet underrette bedriftsledelsen og HK om resultatet av valget.

§13 – MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter holdes etter behov, og når 1 av klubbstyrets medlemmer eller minst 25% av medlemmene krever det.

Medlemsmøte kan innkalles med minst 7 dagers varsel.

Medlemsmøtet er høyeste organ mellom to årsmøter.

§ 14 – VEDTEKTSENDRING
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 – OPPLØSING, SAMMENSLUTNING OG DELING
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall1. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Klubbens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål klubben arbeider for å fremme ved at:

Tildele midler til tilsvarende klubb først ved bedriften internt, men om dette ikke er mulig, fordeles midlene til tilsvarende forening i lignende bedrift, samme bransje.

Ingen medlemmer har krav på klubbens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre klubber eller deling av klubben anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendring, jf. § 14. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

1 Stemmereglene for oppløsning før følge regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 14.

Vedtekter

Vedtektene til et lag eller en forening kan omtales som lovene og reglene medlemmer har bestemt seg for å følge.