Særavtale 9 – Hoveddel


§ 1-5. i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter


Hjemmekontor

Ansatte i Webhelp Fredrikstad har mulighet om å inngå en individuell avtale om hjemmekontor (fjernarbeid i medarbeiders eget hjem). En slik avtale skal gjøres etter en helhetlig vurdering, hvor både den ansattes mulighet og behov kan vurderes men også oppdragets karakter og mulighet for hjemmekontor med arbeidets art som bakgrunn.

Grad av hjemmekontor og regelsettet rundt dette avtales i egne bilag tilhørende oppdraget.

Arbeidet skal utføres på oppgitt hjemmeadresse til Webhelp’s personalsystem, dersom ikke annet er spesifikt avtalt.

Det vil være dager hvor det vil være naturlig for medarbeidere å møte opp på arbeidsplassen, dette kan være, men er ikke begrenset til teammøter, workshops, eventer, town hall møter m.m. Slike dager skal varsles i god tid, og kan komme i tillegg til de allerede avtalte dagene.

Det vil ikke være mulig for medarbeidere å avtale arbeid utenfor kundesenteret mens medarbeider er i prøvetid.

Avtaleperiode

En medarbeider kan inngå en avtale om hjemmekontor på årsbasis. Dette skal avtales separat mellom medarbeider og nærmeste leder før arbeid fra hjemmekontor kan utføres.  

I de tilfeller hvor medarbeider ikke følger opp sin individuelle avtale, vil dette kunne føre til at gjeldende avtale opphører. Dette skal varsles med 14 (fjorten) dagers varsel.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra  19.01.2024 til 31.03.2025 og videre 2 —to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel. 

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale. 

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker. 

Særavtale 9

Særavtale 9 omhandler muligheten for hjemmekontor og vilkårene for dette.