Særavtale 9 – Bilag B


Bilag til særavtale 9 mellom Webhelp Norway og HK-Klubben Webhelp Fredrikstad


Hjemmekontor – Arrow

Ansatte i Webhelp Fredrikstad tilhørende Arrow oppdraget har mulighet om å inngå en individuell avtale om hjemmekontor (fjernarbeid i medarbeiders eget hjem). En slik avtale skal gjøres etter en helhetlig vurdering, hvor både den ansattes mulighet og behov skal vurderes.

Tirsdag, onsdag og torsdag skal være faste kontor dager, disse dagene er medarbeiderne forpliktet til å møte ved arbeidsplassen, om ikke særskilt individuell avtale er inngått. Medarbeidere kan velge om de vil jobbe fra hjemmekontor resterende dager.

Det vil ikke være mulig for medarbeidere å avtale arbeid utenfor kundesenteret mens medarbeider er i prøvetid.

Avtaleperiode

En medarbeider kan inngå en avtale om hjemmekontor på årsbasis. Dette skal avtales separat mellom medarbeider og nærmeste leder før arbeid fra hjemmekontor kan utføres.  

I de tilfeller hvor medarbeider ikke følger opp sin individuelle avtale, vil dette kunne føre til gjeldende avtale opphører. Dette skal varsles med 14 (fjorten) dagers varsel.

Unntaksbestemmelser

Dersom myndigheter, eller myndighetsorganer anbefaler eller ber om at innbyggere avvikler hjemmekontor, vil dette ha forrang for disse reglene, og myndighetenes anbefalinger skal følges. Eksempler på slike myndigheter er: politiet, statens veivesen, regjeringen og/eller forsvaret.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 19.01.2024 til 31.03.2025 og videre 2 —to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.