Særavtale 8

§ 14-15 i Arbeidsmiljøloven evt «Lokale forhold»


Kontigent HK-Klubben


Trekk i lønn og feriepenger er begrenset av arbeidsmiljøloven § 14-15, loven åpner likevel for trekk i
lønn og feriepenger ved lovens underpunkter a-f, hvorav punkt d beskriver: når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til
lavtlønnsfond
,


Partene er enige om at medarbeidere tilknyttet HK-klubben Webhelp via sitt arbeidsforhold til
Webhelp, og sitt medlemskap i Handel og Kontor i Norge kan trekkes i lønn og feriepenger til lokal
kontingent etter vedtak av klubbens årsmøte. Trekk vil skje basert på fremlagt liste fra klubben.
Lønnsavdelingen ved Webhelp kan etterspørre klubben om oppdatert medlemsinformasjon ved
behov, og vil operere etter til en hver tid siste oppdaterte informasjon.


Avtalens varighet

Særavtalen løper fra  16.12.2022 til 31.03.2025 og videre 2 —to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel. 

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale. 

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker. 

Særavtale 8

Denne avtalen gir mulighet for trekk i lønn for den lokale kontingenten til klubben, som at denne kan ordnes av lønnskontoret.