Korte Velferdspermisjoner

Denne siden er ikke oppdatert med de siste oppdaterte vilkårene for velferdspermisjoner.

Webhelp har den 07.11.2018 i forhandling med sine tillitsvalgte kommet frem til ny ordning vedrørende velferdspermisjoner. Ordningen er gjeldende fra 08.11.2018 og frem til 31.12.2019 og vil erstatte Bilag 12 i Standardoverenskomsten mellom HK og NHO.

 1. Permisjon ved dødsfall og for deltagelse i begravelse når det gjelder den nærmeste familie. Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstageren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, barnebarn, tanter eller onkler. Ved lang reisevei kan det gis permisjon på inntil 3 dager.

  Permisjon ved begravelse av ansatte slik at de ansatte på vedkommedes avdeling kan være representert.

 2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege, samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen for seg selv eller barn. Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden.

  I enkelte tilfeller vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor bestemmelsene, som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. Forøvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfeller som oftest være sykmeldt.

  [Avklaring rundt permisjon og barn]

 3. Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet. Kan benyttes inntil til 6 ganger pr. kalenderår.

 4. Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen, eller når barn bytter skole/barnehage.

 5. Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun av den grunn trenger, og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time pr. dag.  Betaling til dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen, og ordningen opphører når barnet fyller 1 år.

 6. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfelle i hjemmet. Det siktes til akutte sykdomstilfelle i hjemmet, forutsatt at annen hjelp ikke kan skaffes, og arbeidstagerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte permisjoner for at arbeidstageren skal kunne få ordnet seg på annen måte.

 7. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus

 8. Permisjon ved flytting til ny fast bopel.

 9. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden. 

 10. Permisjon ved deltakelse i egne barns eller søskens konfirmasjon eller dåp. (gjelder også tilsvarende ritualer/seremonier)

 11. Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole eller foreldresamtale i barnehage, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden.  Slik permisjon gis for inntil to timer.

 12. Permisjon for oppmøte på sesjon

 13. Permisjon i forbindelse med eget bryllup og ved inngåelse av partnerskap.

Definisjoner:
Med samboer menes person som har samme bopel som den ansatte, og er registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte. Med barn menes egne barn, samboers eller ektefelles barn. Med korte velferdspermisjoner etter ovenstående regler menes permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn.

Velferdspermisjoner

Korte velferspermisjoner er til hovedsak permisjon, med lønn, for deler elller hele dagen. Mange av grunne til å kunne ta velferdspermisjon er helserelaterte.