Korte Velferdspermisjoner

Webhelp har den 16.12.2022 i forhandling med sine tillitsvalgte kommet frem til ny ordning vedrørende velferdspermisjoner. Ordningen er gjeldende fra 16.12.2022 og frem til 31.03.2025 og vil erstatte Bilag 12 i Standardoverenskomsten mellom HK og NHO.

 1. Permisjon ved dødsfall og for deltagelse i begravelse når det gjelder den nærmeste familie. Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstageren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, steforeldre, svigerforeldre, besteforeldre, barnebarn, tanter eller onkler. Ved lang reisevei kan det gis permisjon på inntil 3 dager. For mer perifer familie til partner eller samboer gis ubetalt fri for å delta i begravelse.

  Permisjon ved begravelse av ansatte slik at de ansatte på vedkommedes avdeling kan være representert.

 2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege, samt behandling av fysioterapeu, kiropraktor, psykolog, manuell terapaut, naprapat, osteopat og akupunktør når trygden gir stønad til behandlingen for seg selv eller barn. Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden.

  Dette gjelder også egne barn og samboer/ektefelles barn inntil barnet fyller 16 år. Fra fylte 16 år gis ubetalt permisjon.

  Ansatte kan også følge partner/samboer til behandling når ens tilstedeværelse er ubetinget nødvendig. Dog er dette begrenset til 3 ganger årlig. Utover dette kan gis utbetalt permisjon.

  I enkelte tilfeller vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor bestemmelsene, som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. Forøvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfeller som oftest være sykmeldt.

  [Avklaring rundt permisjon og barn]

 3. Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet. Kan benyttes inntil til 6 ganger pr. kalenderår.

  Dersom medarbeider er syk deler av dag utover 6 tilfeller vil dette være ubetalt. Utover 9 tilfeller per kalenderår må dokumenteres.

 4. Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen, eller når barn bytter skole/barnehage. Permisjon ved tilvenning første gang i barnehage gis inntil 3 dager.

 5. Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun av den grunn trenger, og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time pr. dag.  Betaling til dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen, og ordningen opphører når barnet fyller 1 år.

 6. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfelle i hjemmet. Det siktes til akutte sykdomstilfelle i hjemmet, forutsatt at annen hjelp ikke kan skaffes, og arbeidstagerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte permisjoner for at arbeidstageren skal kunne få ordnet seg på annen måte.

 7. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus

 8. Permisjon ved flytting til ny fast bopel.

 9. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden. 

 10. Permisjon ved deltakelse i egne barns eller søskens konfirmasjon eller dåp. (gjelder også tilsvarende ritualer/seremonier).

 11. Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole eller foreldresamtale i barnehage, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden.  Slik permisjon gis for inntil to timer.

 12. Permisjon for oppmøte på sesjon

 13. Permisjon i forbindelse med eget bryllup og ved inngåelse av partnerskap. Permisjon gis for inntil 2 sammenhengende dager som må avvikles i forbindelse med vigselsdagen.
 14. Permisjon i forbindelse med skoleeksamen på selve eksamensdagen. Begrenses til 2 dager per kalenderår.
 15. Permisjon for frivillig redningstjeneste som blir innkalt i arbeidstiden for ettersøkingsoppdrag og katastrofehjelp. Dette gis så fremt det er forsvalig driftsmessig for arbeidsgiver.


Definisjoner:
Med samboer menes person som har samme bopel som den ansatte, og er registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte. Med barn menes egne barn, samboers eller ektefelles barn. Med korte velferdspermisjoner etter ovenstående regler menes permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn.

Velferdspermisjoner

Korte velferdspermisjoner er til hovedsak permisjon, med lønn, for deler eller hele dagen. Mange av grunnene til å kunne ta velferdspermisjon er helserelaterte.