Særavtale 7

Bilag 12 Standardoverenskomsten NHO-HK


Velferdspermisjon

Partene er enige om følgende tillegg til punktene i Bilag 12, Standardoverenskomsten NHO-HK.

 1. Utøke pkt. 1 til å også å gjelde steforeldre, tanter og onkler, samt partners/samboers foreldre eller søsken. For mer perifer familie til partner eller samboer gis ubetalt fri for å delta i begravelse. Det gis anledning til permisjon inntil 3 (tre) dager ved behov.
 2. Utøke pkt. 2 til å også gjelde egne barn og samboer eller ektefelles barn inntill barnet fyller 16 år. Fra fylte 16 år gis ubetalt permisjon. Videre utvides punktet med også å omfatte psykolog, manuell terapaut, naprapat, osteopat og akupunktør. Omfatter også å følge partner/samboer til behandling når ens tilstedeværelse er ubetinget nødvendig, dog vil følge av partner/samboer begrenses til 3 (tre) ganger årlig, utover dette vil gis som ubetalt permisjon.
 3. Utøke pkt 4 til å også gjelde ved bytte av barnehage eller skole, samt gi inntil 3 (tre) dager ved tilvenning første gang i barnehage.
 4. Utøke pkt. 10 til å også gjelde barnedåp, navnefest eller tilsvarende kulturelle eller religiøse begivenhenter. Dette gjelder også for søsken.
 5. Utøke pkt. 11 til å også gjelde forelderesamtale i barnehage.
 6. Legge til eget pkt: «Permisjon i forbindelse med eget bryllup og ved inngåelse av partnerskap gis permisjon inntil 2 (to) sammenhengende dager som må avvikles i forbindelse med vigseslsdagen.»
 7. Nytt punkt som gir permisjon med lønn i forbindelse med skoleeksamen, dette gis kun på selve eksamensdagen, og begrenses til 2 (to) dager pr. kalenderår.
 8. Legge til et punkt som gir permisjon for arbeidstakere som er med i den frivillige redningstjeneste og som blir innkalt i arbeidstiden for ettersøkingsoppdrag og katastrofehjelp., såfrem det er forsvarlig drifsmessig for arbeidsgiver.

Syk deler av dag

Partene er enige om en begrensning på 6 (seks) tilfeller pr. år på velferdspermisjoner relatert til pkt. 3 i Bilag 12: «Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet»

Dersom medarbeider er syk deler av dag utover 6 (seks) tilfeller vil dette være ubetalt, utover 9 (ni) tilfeller pr. kalenderår må dokumenteres.

Definisjoner

 1. Med samboer menes registrert samboer, uavhengig av samboerskapets varighet.
 2. Egne barn, ektefelles barn og samboers barn likestilles i denne sammenhengen.
 3. Med skoleeksamen menes eksamen i: grunnskole, videregående skole, høyskoler (også ved høyskoler ved desentraliserte utdanningsformer), universitet, BI, markedsføringskurs og annen videregående utdanning

Egenmelding

Partene er enige om at egenmeldingsdager kan benyttes separat. Det kan benyttes inntill 12 (tolv) separate dager i en periode av 12 (tolv) måneder, maksimalt 3 (tre) innenfor en tidsramme på 16 (seksten) dager.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 16.12.2022 til 31.03.2025 og videre 2 — to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 to — måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 7

Denne særavtalen omhandler tre ting.

Først inneholder den grunner til å få verlferdspermisjon du ikke fikk permisjon for tidligere. En begrensning på antall ganger man kan gå hjem syk deler av dag og til slutt en enighet om at egenmeldinger kan benyttes som enkeltdager.