Særavtale 6 – Bilag A


Billag til Særavtale 6 mellom Webhelp og HK-Klubben Webhelp Fredrikstad


Relevant utdanning

Utdanningstyper innunder følgende kategorier vil anses som relevant på bachelor og masternivå.

  • Informasjonsteknologi og informatikk
  • Juridiske fag, rettsvitenskap og politi
  • Lærer- lektorutdanning
  • Medie-, Bibliotek-, og journalistfag
  • Pedagogiske fag
  • Samfunnsfag og psykologi
  • Økonomi og administrasjon
  • Reiseliv og hotellfag

Følgende fullførte utdanning er også relevant med årsstudium (minimum 15 studiepoeng):

  • Økonomi, administrasjon og ledelse

Vurdering av relevans

Det skal være en selvstendig vurdering av relevant på innlevert dokumentasjon hvor begge parter er tilstede. Dersom utdanningen er gjennomført utenfor Norge, må den være godkjent av NOKUT for å kunne vurderes. Ved uenighet vil arbeidsgiver ha styringsrett.

Virkeområde

Tillegg for høyere utdanning gis til medarbeidere med godkjent relevant utdanning med stillingen «Advisor» eller tilsvarende. Medarbeidere som har rett til innplassering i Standardoverenskomstens garantilønnsatser 2.1 grunnet fagbrev, vil ikke ha rett til tillegg for høyere utdanning.

Ikraftredelse

Denne avtalen vil tre i kraft 1. mai. Når medarbeider har levert inn dokumentasjon på høyere utdanning vil denne være gjeldende fra 1. påløpende måned.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra  14.04.2022 til 31.03.2025 og videre 2 —to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 6 – Bilag A

Denne avtalen spesifiserer hvilke utdanninger som gir tillegg tilsvarende fagbrevtillegg.