Særavtale 6

§7 og §8 i Standardoverenskomsten NHO-HK


Stillingsinnplassering

Det er enighet om at stillingsgruppen «Advisor/Kundebehandler» innplasseres i lønnsgarantisystemets gruppe 2, og minimum lønnes med de til enhver tid gjeldende satser. Se Standardoverenskomstens bilag 1.

Fagbrev

Følgende fagbrev regnes som godkjent ved Webhelp Norway AS:

  • Fagbrev i kontor og administrasjon
  • Fagbrev i service og administrasjon
  • Fagbrev i salg, service og sikkerhet
  • Fagbrev i salg, service og reiseliv

Tilsvarende fagbrev til også gi uttelling, og skal likestilles med nevnte fagbrev.

Høyere utdanning

Medarbeidere med relevant høyere utdanning skal få et tillegg tilsvarende fagbrevtillegg. Relevant utdanning vil for eksempel kunne være administrasjon og ledelse. Eget bilag som definerer hvilke høyere utdanning som ansees relevant avtales mellom partene innen 31.3.23. Ved uenighet mellom partene avgjør arbeidsgiver relevansen.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 16.12.2022 til 31.03.2025 og videre 2 — to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 6

Denne avtalen omhandler hvilken minstelønnstabell man skal følge, men også hvilke fagbrev som gir fagbrevtillegg.