Særavtale 5

§ 12 i Standardoverenskomsten NHO-HK


Overtid

Overtid som definert i Standardoverenskomsten §12.1, motregnes kun mot ugyldig fravær.

Deltidsansatte

Deltidsansatte må på månedsbasis arbeide mertid tilsvarende heltidsstilling før det gis overtidstillegg. Unntak er dersom sammenhengende arbeidstid overstiger 9 (ni) timer.

Overtid på hellig- og høytidsdager

Dersom medarbeidere arbeider overtid på hellig- og høytidsdager som beskrevet i særavtale 2 skal dette godtgjøres med et tillegg av minimum 150%

Avtale om pottberegning av uforutsett overtid

Ikke avtalt overtid pottberegnes hver kalendermåned mot reell arbeidstid.

Ubetalt fri og udokumentert fravær trekkes i fra tiden arbeidet over skjemalagt tid enkeltdager, ved månedsslutt sammenregnes tid som er arbeidet ut over skjemalagt tid og det rundes opp til nærmeste halve time. Dette utbetales som overtid.

Tømme telefon- og chatkø, samt avslutte påbegynt sak utover oppsatt arbeidstid, vil pottberegnes.

Slingringsmonn

Det gis et slingringsmonn på 5 (fem) hele minutter «begge veier». En ansatt blir ikke trukket i lønn hvis hen logger inn til og med 5 (fem) minutter for sent, og det føres ikke opp mertid dersom hen arbeider til og med 5 (fem) minutter mer enn skjemalagt tid.

Det vil være arbeidsgivers oppgave å registrere både trekk i lønn ved innlogging etter 5 (fem) minutter etter oppstart, samt tillegg til lønn ved arbeid over fem minutter etter arbeidstid.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 16.12.2022 til 31.03.2025 og videre 2 —to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 —to — måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 5

Særavtale 5 omhandler overtid, at man ikke får «late» før etter fem minutter, og at man ikke får overtid før de første fem minuttene etter vaktslutt.