Særavtale 2 – vedlegg 1

§ 5.3 i Standardoverenskomsten


ARROW skjema

Partene er enige om at denne avtalen følger Særavtale 2, frem til den sies opp, eller ved fremtidig hovedforhandling tas inn i Særavtalen.

Partene er enige om et grunnskjema over seks uker som rullerer hvor arbeidstakere blir fordelt jevnt mellom gruppene. Partene er enige om rullerende skiftplaner som publiseres i perioder av tolv uker av gangen.

Partene er enige om at vakter i Uke 05 kan, ved ønske erstattes med tre 10:00 til 18:00 og én 10:00 til 17:00 vakter og valgfri fridag i løpet av uken.

Ønskede fridager fordeles etter ansenitet ut ifra tilgjengelig kapasitet. Kapasiteten vil kunne variere noe fra skjemaperiode til skjemaperiode ut i fra klientens behov / prognoser og vil ligge til grunn for vurderingen over tilgjengeligheten for å innvilge fri de respektive dager i uke 05.

Arbeidsgiver publiserer et skjema hvor hver arbeidstaker kan legge inn ønske hvor de kan velge
mellom;

  • Beholde uke 05 som i grunnskjema
  • Endre uke 05 til fire-dagers uke, og legge inn to alternative fridager arbeidstaker ønsker segukentlig fridag, ved å sette opp to alternativer i prioritert rekkefølge, via tilgjengeligønskeskjema.

Arbeidstaker får ønskeskjema tilgjengelig ti uker før skjemastart (seks uker før slipp) og har to uker svarfrist.

Ved manglende svar / tilbakemelding anses dette som ønske om å beholde grunnskjema som oppsatt (fem-dagers uke i uke 05).

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra signeringsdato til 30.11.2022 og videre 2 – to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 – to – måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.
Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 2 vedlegg 1

Dette er det første vedlegget som ble skapt, og det kom til etter en enighet om at nye deler av avtalene som blir forhandler mellom hovedforhandlingene i partallsår, skulle settes ut som vedlegg, og deretter senere tas inn i de vanlige særavtale ved neste hovedforhandling.

Dette tillegget til avtalen omhandler skiftplanene til Arrow.