Særavtale 2 – Bilag E


Bilag til særavtale 2 mellom Webhelp og HK-Klubben Webhelp Fredrikstad


Microwave skjema

Partene er enige om et grunnskjema over fire uker som rullerer hvor arbeidstakere blir fordelt jevnt mellom gruppene.

Arbeidsgiver variasjoner i skjema

Arbeidsgiver planlegger og justerer skjema for uke 02 og uke 03 basert på behov, dette skjer før publisering av skiftplan.

Skift i uke 02 kan endres til å ha oppstart klokken 10:30 for inntil 6 medarbeidere, vaktslutt vil for disse vaktene være 18:30

Skift i uke 03 kan endres til å ha oppstart klokken 14:15 for inntil 3 medarbeidere, vaktslutt vil for disse vaktene være 22:15

Vaktene skal som hovedregel endres for en agent for hele uker om gangen. Fordelingen av de endrede vaktene skal være så jevnt fordelt på agentene som mulig.

Bilagets klausuler

Dette bilag kan ikke stride mot Særavtale 2 sine bestemmelser, dersom det ikke er spesifikt åpnet for dette i avtalen. Dersom det er motstrid vil Særavtale 2 ha forrang.

Partene er enige om at det skal være lettere å forhandle på bilag enn på avtaler, dersom dette viser seg nødvendig underveis i avtalens varighet.

Prøveperiode

Partene er enige om at dette innføres som en test for å se over flere skiftplanperioder. Det er ønskelig at dette skal testes i inntil tre skiftplanperioder (12 uker) for å se hvilke effekter denne skjemaplanen har.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 14.04.2023 til 31.12.2023 og videre 2 – to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 – to – måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 2 – Bilag E


Denne avtalen omhandler skiftplan og særskilte punkter som Microwave-oppdraget skal følge.