Særavtale 2 – Bilag D


Bilag til særavtale 2 mellom Webhelp og HK-Klubben Webhelp Fredrikstad


Bokbasen skjema

Partene er enige om et skjema over to uker som rullerer hvor arbeidstakere blir fordelt jevnt mellom gruppene.

Aschehoug skjema

Partene er enige om et skjema over én uke som rullerer hvor arbeidstakere blir fordelt jevnt mellom gruppene.

For å sikre drift i helg, og trygge driften ved sykdom, lunsjuttak, møtevirksomhet o.l. eller kortvarige økninger i trafikkmønsteret, kan oppdragene ha et lite utvalg agenter som følger skjema i bilag A. Oppdragene kan ha felles «back-ups».

Pauser

Ved økt pågang skal partene samles for å diskutere eventuelt uttak av ekstra pause for en gitt periode. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å avvikle sin pause av 15 (femten) minutter før lunsj og 15 (femten) minutter etter lunsj dersom ikke annet er avtalt.

Det er ikke anledning til, uten særskilt godkjenning, å avvikle pause første og siste 60 (seksti) minutter av åpningstiden til oppdraget.

Dersom det på enkelte team eller oppgaver er egne ordninger for avvikling av pause, f.eks. maksimalt én på pause om gangen, har denne regelen forrang.

Arbeidsgiver kan dersom de ser behov for dette, gi instruks om at oppsatte pausetider må overholdes av en periode på inntil 3 (tre) dager. Dersom det er behov for en utvidelse av denne perioden krever dette en enighet mellom partene.

Dersom én av partene krever forhandlinger om dette punkt, skal partene møtes til nye forhandlinger isolert til dette punktet

Skiftplanperiode

Dersom det enkelte skjema ikke går opp i 15 (femten) uker, skal man legge det enkelte skjema slik at det minst når 15 (femten) uker. Dette skal avvikes dersom det er for at sluttdato på skiftplanperioden skal være i tråd med andre oppdrag.

F.eks. har man et 2 ukers skjema, vil man bli skjemalagt første gang 16 (seksten) uker, for så å bli skjemalagt 14 (fjorten) uker neste periode for igjen å være synkronisert med andre oppdrag.

Arbeidsfri dager håndteres manuelt.

Bilagets klausuler

Dette bilag kan ikke stride mot Særavtale 2 sine bestemmelser, dersom det ikke er spesifikt åpnet for dette i avtalen. Dersom det er motstrid vil Særavtale 2 ha forrang.

Partene er enige om at det skal være lettere å forhandle på bilag enn på avtaler, dersom dette viser seg nødvendig underveis i avtalens varighet.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra  14.04.2023 til 31.03.2025 og videre 2 —to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel. 

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale. 

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker. 

Særavtale 2 – Bilag D

Denne avtalen omhandler skiftplan og særskilte punkter som Nest-oppdragene skal følge.