Særavtale 2 – Bilag C


Bilag til Særavtale 2 mellom Webhelp og HK-Klubben Webhelp Fredrikstad


Strim skjema

Partene er enige om et skjema over fire uker som rullerer hvor arbeidstakere blir fordelt jevnt mellom gruppene.

Pauser

Det er ikke anledning til, uten særskilt godkjenning, å avvikle pause første og siste 60 (seksti) minutter av åpningstiden til oppdraget.

Vakter av lengde 5 (fem) timer eller kortere gir medarbeider én pause av 15 minutter i tillegg til lunsj. Vakter av lengde 6 (seks) timer eller mer gir medarbeider én pause av 15 (femten) minutter før lunsj og én pause av 15 (minutter) etter lunsj dersom ikke annet er avtalt.

Bilagets klausuler

Dette bilag kan ikke stride mot Særavtale 2 sine bestemmelser, dersom det ikke er spesifikt åpnet for dette i avtalen. Dersom det er motstrid vil Særavtale 2 ha forrang.

Partene er enige om at det skal være lettere å forhandle på bilag enn på avtaler, dersom dette viser seg nødvendig underveis i avtalens varighet.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 11.12.2023 til 31.03.2025 og videre 2 – to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 – to – måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 2 – Bilag C


Denne avtalen omhandler skiftplan og særskilte punkter som Strim-oppdraget skal følge.