Særavtale 2 – Bilag B


Bilag til særavtale 2 mellom Webhelp og HK-Klubben Webhelp Fredrikstad


Arrow skjema

Partene er enige om et skjema over seks uker som rullerer hvor arbeidstakere blir fordelt jevnt mellom gruppene.

Ønskeskjema

Partene er enige om at arbeidsgiver publiserer et skjema (heretter kalt ønskeskjema) hvor hver arbeidstaker kan velge mellom:

  • Fri 1 (én) tilfeldig plassert vakt i «Uke 04» (normalt plassert på tirsdag, onsdag eller torsdag). Denne vakten vil plasseres etter arbeidsgivers behov.
  • Fri 1 valgfri vakt i «Uke 05».
  • Beholde grunnskjemaet slik det foreligger.

Dersom medarbeider ikke gjør valg i tilgjengelig ønskeskjema, vil medarbeider få «Arrow-Skjema» som vist ovenfor.

Ønskede fridager fordeles etter ansenitet ut ifra tilgjengelig kapasitet. Kapasiteten vil kunne variere noe fra skjemaperiode til skjemaperiode ut i fra klientens behov / prognoser og vil ligge til grunn for vurderingen over tilgjengeligheten for å innvilge fri de respektive ukene. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig innfri ønskene til arbeidstaker, men samtidig beholde den nødvendige bemanningen.

Arbeidstaker får ønskeskjema tilgjengelig syv uker før ny periode starter (tre uker før slipp av skiftplan) og har to ukers svarfrist.

Bilagets klausler

Dette bilag kan ikke stride mot Særavtale 2 sine bestemmelser, dersom det ikke er spesifikt åpnet for dette i avtalen. Dersom det er motstrid vil Særavtale 2 ha forrang.

Partene er enige om at det skal være lettere å forhandle på bilag enn på avtaler, dersom dette viser seg nødvendig underveis i avtalens varighet.

Prøveperiode

Partene er enige om at dette innføres som en test for å se over flere skiftplanperioder. Det er ønskelig at dette skal testes i inntil tre skiftplanperioder (12 uker) for å se hvilke effekter denne skjemaplanen har.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 14.04.2023 til 31.12.2023 og videre 2 – to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 – to – måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 2 – Bilag B


Denne avtalen omhandler skiftplan og særskilte punkter som Arrow-oppdraget skal følge.