Særavtale 2 – Bilag A


Bilag til særavtale 2 mellom Webhelp og HK-Klubben Webhelp Fredrikstad


RiksTV skjema

Partene er enige om et skjema over seks uker som rullerer hvor arbeidstakere blir fordelt jevnt mellom gruppene.

Pauser

Ved økt pågang skal partene samles for å diskutere eventuelt uttak av ekstra pause for en gitt periode. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å avvikle sin pause av 15 (femten) minutter før lunsj og 15 (femten) minutter etter lunsj dersom ikke annet er avtalt.

Det er ikke anledning til, uten særskilt godkjenning, å avvikle pause første og siste 60 (seksti) minutter av åpningstiden til oppdraget.

Dersom det på enkelte team eller oppgaver er egne ordninger for avvikling av pause, f.eks. maksimalt én på pause om gangen, har denne regelen forrang.

Arbeidsgiver kan dersom de ser behov for dette, gi instruks om at oppsatte pausetider må overholdes av en periode på inntil 3 (tre) dager. Dersom det er behov for en utvidelse av denne perioden krever dette en enighet mellom partene.

Dersom én av partene krever forhandlinger om dette punkt, skal partene møtes til nye forhandlinger isolert til dette punktet

Bilagets klausuler

Dette bilag kan ikke stride mot Særavtale 2 sine bestemmelser, dersom det ikke er spesifikt åpnet for dette i avtalen. Dersom det er motstrid vil Særavtale 2 ha forrang.

Partene er enige om at det skal være lettere å forhandle på bilag enn på avtaler, dersom dette viser seg nødvendig underveis i avtalens varighet.

Prøveperiode

Partene er enige om at dette innføres som en test for å se over flere skiftplanperioder. Det er ønskelig at dette skal testes i inntil tre skiftplanperioder (12 uker) for å se hvilke effekter denne skjemaplanen har.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 14.04.2023 til 31.12.2023 og videre 2 – to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 – to – måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 2 – Bilag A

Denne avtalen omhandler skiftplan og særskilte punkter som RiksTV-oppdraget skal følge.