Særavtale 2

§ 5.3 i Standardoverenskomsten NHO-HK


Skiftplan RiksTV

Partene er enige om rullerende skiftplaner som publiseres i perioder av tolv uker av gangen. Vi er enige om at arbeidstakerne følger ‘’Hovedskjema’’, som er en fire ukers rullerende skiftplan. Dette vil tre i kraft fra og med skjemaperioden 12.4.2021.

Inndeling av grupper

Arbeidstakere med «Hovedskjema» deles inn i fire grupper. Øvrige skiftplaner deles inn i grupper etter behov. Arbeidsgiver er ansvarlig for fordeling og oppdatering av gruppene.

Ved endret behov, for eksempel ved endring av antall ansatte, kan arbeidstakere flyttes til en annen gruppe eller skjema med minst 14 dagers varsel. Bedriften legger opp til å basere bytte av grupper på frivillighet så langt det er mulig, etter drøftninger med tillitsvalgte. Eventuell overgang til annen rotasjon skal skje i tidlig-/senuke etter den enkelte ansattes ønske.

Hovedskjema

Hovedskjema er skiftplanen som alle arbeidstakerne i RiksTV-oppdraget skal følge. Hovedskjema vil være malgivende for arbeidstider, arbeid i helg m.m. ved opprettelse av andre avtaler eller skjemaplaner.

Skiftplaner for Bokbasen og Aschehoug

For å sikre drift i helg, og trygge driften ved sykdom, lunsjuttak, møtevirksomhet o.l. eller kortvarige økninger i trafikkmønsteret, skal oppdragene ha et lite utvalg agenter som følger
«Hovedskjema(RiksTV)». Oppdragene kan ha felles «back-ups».

Pauser

Arbeidsgiver fordeler, inntil nytt system er på plass, spisepause og pause i skjema i samsvar med Standardoverenskomstens HK-NHO 2018-2020 bestemmelser.

Arbeidsgiver skal iverksette andre løsninger for gjennomføring av pause/spisepause som vil gi de ansatte økt frihet, eksempelvis elektroniske lister med valgfrihet for gjennomføring av pauseuttaket, i fremtiden. Det skal gjennomføres minimum et diskusjonsmøte mellom partene i dette henseendet innen 31.3.2021.

Nytt system skal implementeres ikke senere enn 31.10.2021

Fleksibilitet i skjema

Ansatte med egne faste avtaler om arbeidstid legges som avtalt individuelt.

De resterende arbeidstakerne deles inn i to skjemagrupper der 75% følger skjematikken fast og 25% følger oppstarttidspunkt i skjema, men har fleksibelt timeantall som kan flyttes til andre uker i det samme 12 ukers skjema etter behov i samsvar med Arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser.

Timeantall gjennomsnittsberegnes i skjemaperioden på 12 uker med inntill 9 timers vakter.
Agentene fordeles i skjemagruppe basert på ansettelsesforholdets ansiennitet, der de 75% med lengst ansiennitet har fast skjematikk. Arbeidsgiver i samarbeid med de tillitsvalgte oppdaterer individer i skjemagruppene i forkant av hver skjemaperiode.

Dersom arbeidstakere har lik ansiennitet vil loddtrekning være avgjørende for innplassering i
skjemagruppe.

Vikarer skjemalegges etter behov utenom den normale skjematikken. De skal minimum ha annenhver helg fri i skjemaperioden dersom ikke annet er avtalt.

Helligdager og «Høytidsdager»

Det skjemalegges etter behov på hellig- og høytidsdager.

Med hellig- og høytidsdager menes de bevegelige helligdagene, 1. mai, 17. mai, påskeaften,
pinseaften, julaften og nyttårsaften.

Det etterstrebes å ha lavest mulig bemanning som ivaretar rasjonell drift på slike dager.

Vi gjenomsnittsberegner arbeid på søndag og hellig- og høytidsdager i skjemaperioden.
Arbeidstakerne kan jobbe inntill tre søndager og/eller helligdager på rad, men ikke mer enn halvparten av dagene i løpet av perioden.

Arbeid på hellig- og høytidsdager godtgjøres med et tillegg på 133%.

Tid for publisering av skjema

Skjema publiseres senest 4 uker før første dag i skjema dersom ikke annet avtales mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

I forkant av at skjema publiseres drøfter arbeidsgiver skjema med de tillitsvalgte i møte.

Ekstraordinære omstendigheter

Ved ekstraordinære omstendigheter utenfor partenes kontroll, for eksempel Covid-19 eller «Force majeure», så skal partene søke enighet om nødvendige endringer.

Endringer i turnus, arbeidssted o.l kan gjøres på kortere varsel enn det som ellers er avtalt. Partene legger anbefalinger og direktiv fra norske myndigheter til grunn.

Skiftplaner for nye klienter

Arbeidsgiver vil ha frihet til å sette opp egen vaktplan for nye oppdrag inntil de første 7 månedene oppdraget er i gang, regnet fra den første påfølgede måned etter opplæring er avsluttet for første opplæringsgruppe. Dette for å gi arbeidsgiver mulighet til å få innsikt i behovet for bemanning, ved å kunne få data om trafikk over tid, samt ta unna eventuell «lanserings-trafikk»

Alle vakter skal fortsatt være sammenhengende, og ikke strekke seg over 8 timer. Arbeid i helg skal normalt sett ikke påføre hva som er å anse som større arbeidsbelastning enn hva «Hovedskjema» vaktplanen innebærer. Dette dersom ikke annet er eksplisitt avtalt mellom partene.

Arbeidsgiver skal i løpet av perioden, søke enighet med de tillitsvalgte for å sette opp egen vaktplan dersom dette viser seg nødvendig.

Dersom partene ikke finner frem til enighet, vil Hovedskjema være gjeldende, basert på hva
arbeidsgiver finner nødvendig.

Ny vaktplan, for nye klienter, skal publiseres så tidlig som mulig, og fortrinnsvis 4 uker før iverksettelse av ny vaktplan, men aldri senere enn 3 uker før første dag av ny vaktplan.

Det er også enighet om at oppdrag kan, dersom det er praktisk mulig slåes sammen uten at det skal være utslagsgivende for eventuell arbeidstid. Dette skjer etter drøftning med de tillitsvalgte.

Hovedtillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt arbeider mandag — fredag fra kl 8 til 16 dersom ikke annet er avtalt.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 01.10.2020 til 30.11.2022 og videre 2 – to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 – to – måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 2

Den andre særavtalen handler også om tid, arbeidstid. Her vil alle kunne se når de arbeider f.eks, slik at alle skiftplaner som benyttes er tilgjengelig her.