Særavtale 11

§12-5 i Arbeidsmiljøloven om foreldrepermisjon


Forskuttering

Partene er enige om at Webhelp skal utbetale lønn direkte til arbeidstaker under den ordinære foreldrepengeperioden, herunder også opptjening av 12% feriepenger og pensjonsavsetting. Utbetalt lønn skal tilsvare den dekningsgrad av permisjon medarbeideren har valgt.

Utvidet permisjon

Dersom medarbeider søker om utvidet permisjon utover den ordinære foreldrepengeperioden, vil dette ikke utbetales av Webhelp, og vil være ulønnet.

Medarbeiders ansvar

Medarbeider plikter å sende søknad om foreldrepermisjon til NAV selv om foreldrepengene utbetales av arbeidsgiver. Dersom denne søknaden ikke er godkjent, vil ikke foreldrepermisjon forskutteres av Webhelp.

Ikrafttredelse

Denne avtalen trer i kraft første gang fra og med 1. mai 2023. Foreldrepermisjoner som har startet før dette, vil ikke være omfattet av denne avtalen.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 14.04.2023 til 31.03.2025 og videre 2 – to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 – to – måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 11

Denne avtalen er rettet mot medarbeidere i foreldrepermisjon. Arbeidsgiver betaler lønn direkte til medarbeidere under den ordinære foreldrepengeperioden.