Særavtale 10

§5.4 i Standardoverenskomsten mellom NHO og HK


Friuke

Ansatte med 10 (ti) års ansiennitet opparbeidet som ansatt ved Webhelp i Fredrikstad, vil det året de går inn i sitt 10. (tiende) arbeidsår kunne avvikle en ekstra uke fri uten trekk i lønn. Den ekstra uken, 5 (fem) arbeidsdager, heretter kalt «Webhelp-uken», skal registreres som betalt permisjon. 
Medarbeidere med mer enn 10 (ti) års ansiennitet ved arbeidsplassen, avvikler Webhelp-uken hvert år.

Beregning av ansienniteten

Det er kun arbeidserfaring ved Webhelp Fredrikstad som vil godkjent ansiennitet ved opparbeidelse til Webhelp-uken.

Forkorting av ansienniteten

Ansienniteten regnes som hovedregel uavkortet fra første arbeidsdag. Dersom medarbeidere har avsluttet arbeidsforholdet og senere startet dette opp igjen sitt arbeid ved Webhelp Fredrikstad, skal oppholdet forkortes med tilsvarende måneder. Medarbeidere med ulønnet 100% permisjon på over 1 (én) måned, vil avkortes med tilsvarende måneder avrundet ned til nærmeste hele måned. Fødselspermisjon, permisjon i forbindelse med arbeid hos klient, permittering og utleie er ikke gjenstand for avkortning av den interne ansienniteten. 

Avvikling av Webhelp-Uken

Webhelp-uken kan gjennomføres når som helst på året, men kan ikke kreves i en periode dersom søknadsfristen har løpt ut. Ved innplassering av ferie, skal Webhelp-uken innplasseres først. Dersom medarbeider ikke søker om avvikling av Webhelp-uken innen årets siste frist for søking av ferie, vil Webhelp-uken legges inn fritt fra arbeidsgiver etter behov. 

Webhelp-uken skal som hovedregel avvikles som en sammenhengende uke, og kan avvikles sammen med annen ferie, men det er ikke en utvidelse av ferielovens § 7. 1 (Hovedferien) som gir rett til 18 (atten) virkedagers ferie i hovedferieperioden. Arbeidsgiver kan likevel, dersom det ikke er til hinder for driften gi Webhelp-uken sammen med medarbeiderens hovedferie. 

Webhelp-uken behandles som betalte fri dager og gir ikke grunnlag for feriepenge-avsetning. 

Avtalens varighet

Denne avtale er et resultat av det lokale lønnsoppgjøret 2021, og formaliseres i avtale ved forhandlingene i 2022, den 16. desember 2022. Det er et viktig prinsipp at denne avtalen ligger stabilt, da en medarbeider skal kunne vite hvilke forutsetninger den har både nå, og i umiddelbar fremtid. Dette må partene være særlig vare på, når de ønsker forhandlinger, eller sender oppsigelse på denne avtale.

Særavtalen løper fra 19.01.2024 til 31.03.2025 og videre 2 – to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 6 – seks – måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum to forhandlingsmøter før en av partene kan si opp en avtale. Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 10

Særavtale 10 handler en uke permisjon man får som en gode ved ti års ansiennitet og vilkårene for denne.