Særavtale 1

§5.1 og §5.2 i Standardoverenskomsten NHO-HK


Ordinær arbeidstid

Ordinær arbeidstid er fra kl. 08:00 til kl. 22:00 på hverdager. I helger er arbeidstiden fra kl. 09:00 til kl. 18:00, samt på hellig- og høytidsdager.

Dersom klient ønsker å endre åpningstid i oppdraget så medfører dette forhandling mellom partene, uavhengig av eksisterende avtales løpetid.

Unntaksbestemmelse

Ulike klienter kan ha ulike åpningstider i respektive oppdrag. Åpningstider for oppdrag som avviker fra ordinær arbeidstid forhandles mellom partene i bilag.

Det skal legges til rette for at klientene langt på vei kan bestemme åpningstidene de ønsker å ha, partene forhandler primært om betingelsene knyttet til åpningstiden.

Ukentlig arbeidstid

Partene er enig om at ukentlig arbeidstid gjennomsnittsberegnes i skjemaperioden.

I henhold til bilag 9 i Standardoverenskomsten, skal medarbeidere som ikke har varierende arbeidstid, og kun jobber hverdager ha en ukentlig arbeidstid av 37,5 timer, Medarbeidere som jobber både tidlig og sent skift, skal ha en 36,5 timers arbeidsuke. Mens medarbeidere som regelmessig jobber søndager eller helligdager, skal ha en 35,5 timers arbeidsuke.

Under opplæring som foregår på dagtid i oppstarten av et arbeidsforhold, vil ukentlig arbeidstid være 37,5 timer pr. uke så lenge opplæringen varer.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 16.12.2022 til 31.03.2025 og videre 2 —to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 1

Den første særavtalen handler egentlig om når vi kan jobbe, ofte enkelt (men ikke helt korrekt oversatt) til driftstid, eller åpningstid.