Særavtaler (endelig) i boks

I høst reforhandlet vi nesten alle særavtalene vi har + at vi fikk inn et par nye, men vi utsatte reforhandlingene av særavtale 2 som omhandler arbeidstidene våre. Denne er ferdig forhandlet nå. Vi har også klart å forhandle frem enda en særavtale og bilaget til særavtale 6 er klart. La oss gå igjennom høydepunktene i avtalene.

Særavtale 2 (Skiftplaner)

Vi starter med særavtale 2. Oppbyggingen på denne er blitt noe annerledes enn det vi er vandt med. Særavtale 2 består nå av en hoveddel som gjelder for hele Webhelp Fredrikstad. Arbeidstidene våre og egne regler for spesifikke oppdrag er nå i egne bilag. Her er høydepunktene:

Hoveddel:

 • Vi beholder rullerende skiftplaner som publiseres i perioder av 12 uker av gangen.
 • Dersom ikke annet er avtalt i bilagene skal pauser så langt som mulig avvikles i tidsrom oppsatt av arbeidsgiver.
 • Det er ikke anledning til, uten særsilt godkjenning å avvikle pause første og siste 60 minutter av åpningstiden til oppdraget.
 • Ansatte med egne faste avtaler om arbeidstid legges som avtalt individuelt. Timeantall gjennomsnitsberegnes i skjemaperioden på 12 uker med inntil 9 timers vakter.
 • Vi er enige om en ordring som gir rom for fleksibiltet i inntil 25% av vaktene i løpet av skjemaperioden, men fortrinnsvis per måned. Den enkelte ansatte avtaler dette med sin nærmeste leder dersom det er åpning for dette utfra et driftperspektiv.
 • På hellig- og høytidsdager har vi stengt. Arbeid som høyst nødvendig må gjennomføres må være avtalt med de tillitsvalgte 14 dager før. Unntak kan avtales i de enkelte bilag.
 • Arbeid på hellig- og høytidsdager godtgjøres med et tillegg på 133%
 • Skjema publiseres fremdeles senest 4 uker før første dag i den nevnte skiftplanen dersom ikke annet er avtalt mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
 • Arbeidsgiver har frihet til å sette opp egen vaktplan for nye oppdrag inntil de første 7 månedene med operasjonell drift. Alle vaktene skal være sammenhengende og ikke overstige 9 timer. Arbeidsgiver skal i løpet av perioden søke enighet med de tillitsvalgte for å sette opp egen vaktplan dersom dette viser seg nødvendig. Kommer man ikke til enighet vil normskjema være gjeldende.
 • Vi innfører normskjema som kan innføres i fem måneder, dersom man ikke kommer til enighet om ny arbeidsplan. Normskjemaet har en del prinsipper som må følges som ikke er forhandlingsbare.
 • Vi har også lagt inn noen definisjoner på ord som blir brukt i avtalen, så det ikke skaper like mye forvirring.
 • Avtalen varer til 31.05.2025

Bilag A

 • Tilhører RiksTV-oppdraget
 • RiksTV-skjemaet er endret. Rulleringen er nå 6 uker. Man får flere tidlig-uker enn det man er vandt med, og man jobber nå hver 3. helg.
 • Skjemaplanen innføres i en prøveperiode for å se hvilken effekt det nye skjemaet har.
 • Egne pause regler. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å avvikle 15 minutter pause før lunsj, og 15 minutter etter lunsj dersom ikke annet er avtalt. Egne regler som følges av enkelte team skal fremdeles følges.
 • Avtalen varer til 31.12.2023

Bilag B

 • Tilhører Arrow-oppdraget
 • Arrow-skjemaet er nå endret. Rulleringen går over 6 uker. I uke 1 jobber man til 20.15 for å dekke opp stenging og eventuell kø som må tømmes
 • Vi beholder ønskeskjema hvor man kan velge mellom en dag fri i uke 4 eller uke 5 mot lengre vakter i uke 5. Se avtalen for gjeldene regler
 • Skjemaplanen innføres i en prøveperiode for å se hvilken effekt det nye skjemaet har.
 • Avtalen varer til 31.12.2023

Bilag C

 • Tilhører Strim-oppdraget
 • Strim følger det som tidligere var RiksTV-skjema
 • Egne pause regler. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å avvikle 15 minutter pause før lunsj, og 15 minutter etter lunsj dersom ikke annet er avtalt. Egne regler som følges av enkelte team skal fremdeles følges.
 • Avtalen varer til 31.12.2023

Bilag D

 • Tilhører NEST-oppdragene
 • Bokbasen-skjema er oppdatert til å følge åpningstidene som har blitt endret siden forrige særavtale
 • Aschehoug-skjema er også oppdatert til å følge åpningstidene som har blitt endret
 • Egne pause regler. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å avvikle 15 minutter pause før lunsj, og 15 minutter etter lunsj dersom ikke annet er avtalt. Egne regler som følges av enkelte team skal fremdeles følges.
 • Avtalen varer til 31.03.2025

Bilag E

 • Tilhører Microwave-oppdraget
 • Microwave følger ikke lenger skjema for nye oppdrag, men er nå innplassert i et eget skjema. Skjemaet går over fire uker som rullerer. Medarbeidere blir fordelt jevnt mellom gruppene.
 • Arbeidsgiver planlegger og justerer skjema for uke 2 og 3 basert på behov slik at hele åpningstiden blir dekket.
 • Skjemaet innføres som en test for å se hvilken effekt skjemaplanen har
 • Avtalen varer til 31.12.2023

Særavtale 6 (Fagbrev)

Selve avtalen forhandlet vi ferdig i fjor. En av endringene var at medarbeidere med relevant høyere utdanning skal få et tillegg tilsvarende fagbrevtillegg. Eget bilag som definerer hvilke høyere utdanning som ansees relevant er nå klart. Her er høydepunktene:

 • Utdanningstyper spesifisert i bilaget på bachelor og masternivå er listet opp
 • Fullførte økonomi, administrasjon og ledelse – utdanninger med årsstudium (minimum 15 studiepoeng) gir også tillegg
 • Er utdanningen gjennomført utenfor Norge, må den være godkjent av NOKUT for å kunne vurderes
 • Gjelder for medarbeidere med stilling «Advisor» eller tilsvarende
 • Avtalen trer i kraft 1.mai 2023
 • Når medarbeider har levert dokumentasjon vil denne være gjeldende fra 1. påfølgende måned
 • Ved uenighet av relevans vil arbeidsgiver ha styringsrett
 • Avtalen gjelder til 31.03.2025

Særavtale 11 (Foreldrepermisjon)

Særavtale 11 er rettet mot foreldre i foreldrepermisjon. Vi har forhandlet frem at arbeidsgiver skal utbetale lønn direkte til medarbeidere under den ordinære foreldrepengeperioden, herunder også opptjening av 12% feriepenger og pensjonsavsetting. Her er høydepunktene:

 • Arbeidsgiver utbetaler lønn som normalt under foreldrepermisjonen
 • Utbetalt lønn skal tilsvare den dekningsgrad av permisjon medarbeideren har valgt
 • Utvidet permisjon utover den ordinære perioden vil ikke utbetales av Webhelp og vil da være ulønnet permisjon
 • Medabeidere må selv sende søknad om foreldrepermijson til NAV selv om arbeidsgiver utbetaler foreldrepengene
 • Avtalen gjelder permisjoner som innvilges etter 1. mai 2023
 • Avtalen gjelder til 31.03.2025

Dokumenter

Du finner alle avtalene nedenfor, totalt sett er det en del å sette seg inn i. Anbefaler at dersom du har konkrete spørsmål å ta kontakt med en tillitsvalgt.