Særavtaler (nesten) i boks

Da er man (nesten) i land med særavtalene for denne gang, Særavtale 2 og noen mindre deler av forhandlingene er likevel utsatt til våren, og her skal man være enige innen 31. mars 2023.

De fleste avtalene varer frem til 31.03.2025, med unntak av Særavtale 8 (Hjemmekontor) og Særavtale 10 (Webhelp uken)

Avtalene er mye og ganske store, men her skal vi veilede deg gjennom de største endringene.

Særavtale 1 (Arbeidstid)

 • Arbeidstiden (som lett oversettes til åpningstiden, selv om det ikke er helt presist) er satt fra 08:00 til 22:00 på hverdager og 10:00 til 18:00 på helger, hellig- og høytidsdager.
 • Forskjellige oppdrag kan nå ha forskjellige arbeidstider.

Særavtale 2 (Skiftplaner)

 • Avtalen er forlenget til 31.03.2023.
 • Det er inngått en protokoll som sier at man kan ha inntil 25% fleksibilitet i skiftplanen sin, så lenge det er åpning for dette i driften.

Særavtale 3 (UB-tillegg)

 • Satsene er oppdatert (se nedenfor).
 • Satsene vil fremover indekserer hver 1. april.
 • Dersom andre avtaler får store endringer i UB-satsene vil det starte nye forhandlinger.

Nye UB-satser

Mandag til fredag

 • Mellom 18:00 og 21:00 – 23,54
 • Mellom 21:00 og 22:00 – 47,08
 • Mellom 22:00 og 06:00 – 123,31

Lørdag

 • Mellom 13:00 og 16:00 – 47,08
 • Mellom 16:00 og 18:00 – 94,16
 • Mellom 18:00 og 00:00 – 123,31

Søndag

 • Hele døgnet – 123,31

Særavtale 4 (Ansiennitet og opprykk)

 • Ansiennitet for tidligere arbeidserfaring vil ikke lenger avrundes ned til nærmeste halvår, men til nærmeste hele måned.
 • Opprykk vil fortsatt skje 1. januar og 1. juli hvert år
 • Godkjent tidligere arbeidserfaring er:
  • Callsenter
  • Telefonsalg (eller andre utgående telefonoppdrag som f.eks. markedsundersøkelser)
  • Oppsøkende salg («feltsalg»)

Særavtale 5 (Overtid og mertid)

 • Overtid motregne fortsatt kun mot ugyldig fravær – ikke f.eks. GHT eller KPJS.
 • Overtid på hellig- og høytidsdager skal nå godtgjøres med et tillegg av minst 150%
 • Avtale om slingringsmonn har nå spesifisert at man må være til og med 5 minutter forsinket før man får registrert late, og at man må jobbe mer enn 5 minutter mer før dette genererer mertid/overtid.

Særavtale 6 (Fagbrev og kompetanse)

 • Fagbrev som er godkjent er:
  • Fagbrev i kontor og administrasjon
  • Fagbrev i service og administrasjon
  • Fagbrev i salg, service og sikkerhet
  • Fagbrev i salg, service og reiseliv
   • Tilsvarende fagbrev vil også gi uttelling, og likestilles med de nevnte fagbrevene.
 • Man er enige om at relevant høyere utdanning vil gi et tillegg tilsvarende fagbrevtillegg. Dette vil være gjeldende når bilag som definerer hvilke høyere utdanninger som er relevant, dette skal avtales innen 31.03.2023.

Særavtale 7 (Velferd)

 • Betalt velferdspermisjon ved død og begravelse er utvidet til også å gjelde partners/samboers foreldre og søsken.
 • Ved mer perifær familie vil det bli gitt ubetalt fri.
 • Betalt velferdspermisjon ved helserelaterte besøk omfatter nå også:
  • Psykolog
  • Manuell terapaut
  • Naprapat
  • Osteopat
  • Akupunktør
 • Betalt velferdspermisjon gjelder også for å følge partner/samboer til behandling når ens tilstedeværelse er ubetinget nødvendig. Følge av partner/samboer til behandling er begrenset til 3 ganger i året.
 • Betalt velferd ved første gang tilvenning i barnehage er nå økt til inntil 3 dager.
 • Betalt velferd ved eget bryllup er økt til 2 sammenhengende dager, hvor den ene må være på bryllupsdagen.
 • Betalt velferdspermisjon ved eksamen, inntil 2 ganger i året.
 • Betalt velferdspermisjon når ansatt blir innkalt til den frivillige redningstjeneste som blir innkalt i arbeidstiden, når det er forsvarlig driftsmessig.

Nærmere om «Syk deler av dag»

 • Ved syk deler av dag kan man benytte betalt velferdspermisjon inntil 6 ganger i året.
 • Ved sykdom deler av dag utover 6 tilfeller vil dette være ubetalt.
 • Ved sykdom deler av dag utover 9 tilfeller vil det kreves dokumentasjon.

Særavtale 8 (Trekk i lønn)

 • Særavtale 8 er ikke forhandlet om
 • Forlenget frem til 31.03.2025

Særavtale 9 (Hjemmekontor)

 • Ansatte kan i en skiftplanperiode (12 uker) inngå en avtale om hjemmekontor. Det er mulig å inngå en avtale på inntil 80% hjemmekontor.
 • Arbeidet må utføres på adressen som er registrert i personalsystemet, om ikke annet er særskilt avtalt med bedriften.
 • Det vil være dager hvor ansatte vil kunne få beskjed om å møte opp ved arbeidsplassen, dette kan være dager med møter, work shops, town halls, eventer eller lignende.
 • Det er ikke mulig inngå avtale om hjemmekontor der medarbeidere er i prøvetid eller har særskilt oppfølging som anses mest hensiktsmessig at gjennomføres på arbeidsplassen.
 • Avtale om arbeid utenfor arbeidsplassen skal inngås mellom medarbeider og nærmeste leder innen 14 dager før ny skiftplanperiode starter.
 • Dersom medarbeider ikke følger opp sin individuelle avtale, kan dette føre til at det ikke inngås ny avtale for neste periode.
 • Ved alvorlige avvik i forventede resultater, statusmisbruk eller disiplinære forhold vil avtalen kunne inndras med 2 arbeidsdagers varsel.
 • Avtalen skal evalueres etter et halvt år.
 • Avtalen varer til 31.12.2023 – dette da partene (ledelsen og de tillitsvalgte) ønsker se på hvilke effekter dette har, og ønsker kunne justere kursen etter hva man finner ut av underveis.

Særavtale 10 (Webhelp uken)

 • Ansatte som har jobbet ved Webhelp Fredrikstad i 10 år vil i det året de oppnår 10 års ansiennitet får en uke betalt fri. Denne omtales som Webhelp uken. Det er bare ansiennitet fra Webhelp Fredrikstad som teller for å oppnå Webhelp uken.
 • Dersom en medarbeider har avsluttet for senere å gjenoppta arbeidsforholdet i Webhelp Fredrikstad, vil ansienniteten avkortes tilsvarende.
 • Avtalen varer til minst 16. desember 2028, men skal videreføres to og to år etter dette, som andre særavtalene. Men den kan forhandles om dersom både ledelsen og de tillitsvalgte ønsker det, etter 01.01.2024.

Dokumenter

Du finner alle avtalene nedenfor, totalt sett er det en del å sette seg inn i. Anbefaler at dersom du har konkrete spørsmål å ta kontakt med en tillitsvalgt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *